Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 5 Phương pháp sưu liệu hệ thống thông tin cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình xây dựng hệ thống thông tin; Mô hình hóa xử lý: Sơ đồ phân cấp chức năng; Mô hình hóa xử lý: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram); Mô hình hóa xử lý: Sơ đồ luồng TT (IFD – Information Flow Diagram);...Mời các bạn tham khảo!