Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 3 - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 3 Hệ thống thông tin tích hợp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về hệ thống thông tin tích hợp; Quản lý quan hệ khách hàng CRM; Hệ thống thông tin quản lý chuỗi cung ứng SCM; Hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP.