Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 2 - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 2 Ứng dụng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại hệ thống thông tin trong DN; Hệ thống thông tin theo cấp ứng dụng; Hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ; Phần mềm máy tính dành cho Marketing.