Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 0 - Đỗ Ngọc Như Loan

Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn nắm vững các khái niệm, vai trò của HTTT trong DN. Hiểu rõ các HTTT doanh nghiệp và tác động của chúng đến hoạt động kinh doanh, việc ra quyết định và thay đổi cơ cấu tổ chức của DN. Sự cần thiết của Enterprise Resource Planning (ERP) trong DN. Nắm được các qui trình nghiệp vụ chủ chốt mà DN cần áp dụng trong hệ thống ERP. Tính ưu việt của các ứng dụng mà ERP mang lại cho DN. Qui trình triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp trong thực tế