• Ebook Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 2

  Cuốn sách là cẩm nang hữu ích cho các cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở, đồng thời giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, từ đó thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 ngay sau đây.

   81 p dthu 28/05/2022 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 1

  Cuốn sách được trình bày dưới dạng các câu hỏi và trả lời về những nội dung cụ thể của việc xây dựng nếp sống văn minh như: Việc cưới, việc tang, việc tổ chức lễ hội, tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   124 p dthu 28/05/2022 7 0

 • Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 2

  Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp dạy học văn học sử ở PTTH, phương pháp dạy học môn làm văn, phương pháp dạy học môn lý luận văn học, hoạt động ngoại khóa văn học ở phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p dthu 28/05/2022 3 0

 • Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

  Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khoa học về phương pháp dạy học văn, bộ môn văn ở nhà trường phổ thông, giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học văn trong nhà trường, phương pháp dạy học văn ở trường phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p dthu 28/05/2022 5 0

 • Ebook Sử dụng bản đồ và phương tiện kỹ thuật trong dạy học Địa lí: Phần 1

  Ebook Sử dụng bản đồ và phương tiện kỹ thuật trong dạy học Địa lí: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Khái niệm, vai trò của phương tiện dạy học địa lý, bản đồ sách giáo khoa và phương pháp sử dụng bản đồ sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p dthu 28/05/2022 4 0

 • Ebook Sử dụng bản đồ và phương tiện kỹ thuật trong dạy học Địa lí: Phần 2

  Ebook Sử dụng bản đồ và phương tiện kỹ thuật trong dạy học Địa lí: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương tiện và thiết vị dạy học địa lý truyền thông, các phương tiện và thiết bị kỹ thuật hiện đại trong dạy học địa lý, nguyên tắc khi sử dụng phương tiện dạy - học địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p dthu 28/05/2022 4 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 1

  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng là điều đã được quy định trong các văn bản...

   106 p dthu 28/05/2022 4 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p dthu 28/05/2022 3 0

 • Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 1

  Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 1

  Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, cung cấp những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, từ việc giải nghĩa các khái niệm cơ bản như thờ, cúng, khấn, vái… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   115 p dthu 28/05/2022 4 0

 • Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 2

  Ebook Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay ( Hỏi - đáp): Phần 2

  Cuốn sách cũng đi sâu phân tích ý nghĩa, cách thức tiến hành các nghi thức thờ cúng tổ tiên, góp phần duy trì và phát triển truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tính cố kết của cộng đồng người Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách

   78 p dthu 28/05/2022 3 0

 • Ứng dụng phương pháp đánh giá sự phát triển thể chất cho sinh viên trong thể dục thể thao

  Ứng dụng phương pháp đánh giá sự phát triển thể chất cho sinh viên trong thể dục thể thao

  Phát triển thể chất là quá trình biến đổi các tính chất hình thái và chức năng của cơ thể con người diễn ra trong quá trình sống. Để đánh giá sự phát triển thể chất trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT), một nghiên cứu áp dụng cho sinh viên K18 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên học môn giáo dục...

   6 p dthu 28/05/2022 4 0

 • Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả câu lạc bộ bóng rổ nam chuyên nghiệp Việt Nam

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả câu lạc bộ bóng rổ nam chuyên nghiệp Việt Nam

  Do các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả câu lạc bộ (CLB) giải đấu VBA quan hệ phi tuyến tính, vì vậy trong nghiên cứu này thử nghiệm dùng kỹ thuật mô phỏng phương trình kết cấu, phương pháp thống kê số liệu, tìm điểm phù hợp nhất của hiệu quả CLB giải đấu VBA.

   13 p dthu 28/05/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số