Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 1

Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của cấu trúc cơ thể động vật, sự thích nghi của rễ và lá, phản ứng của thực vật và tác động của hormone thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.