Ebook Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Việt Nam

Cuốn "Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Nhận dạng khủng hoảng tài chính - tiền tệ và kinh nghiệm phòng ngừa của các nước, các giải pháp ngăn ngừa khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.