Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Uyên Nhi

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Các kỹ thuật phục hồi cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại sự cố; Lịch trình khi phục hồi; Tổng quan về phục hồi; Kĩ thuật Write-Ahead Logging; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Deferred Update; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Immediate Update; Kĩ thuật phục hồi dựa trên Shadow Paging.